Deklaracja dostępności

Urząd Miasta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://rozwojlokalny.tomaszow-maz.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 18.02.2022 r..

Data ostatniej istotnej aktualizacji: data ostatniej aktualizacji: 18.02.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.02.2022 r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. E-mail: informatycy@tomaszow-maz.pl, telefon: 447242311, Zespół Informatyków w Wydziale Obsługi Administracyjnej i Informatycznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miasta w Tomaszowie Maz., ul. POW 10/16,

Opis dostępności wejścia do budynków A,B,C,D

  1. Budynek Główny A - Budynek trzykondygnacyjny (parter i dwa piętra). Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony Skweru Niepodległości oraz wejście ewakuacyjne od strony dziedzińca (drugie wejście jest wejściem służbowym dla pracowników). Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd z barierką dla wózków, znajdujący się z lewej strony schodów wejściowych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami, drzwi wejściowe do budynku nie posiadają systemu automatycznego otwierania na czujnik ruchu. W budynku występują bariery architektoniczne. Budynek nie jest wyposażony w windę. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Ponadto, w przypadku niemożności dotarcia klienta do właściwej komórki organizacyjnej istnieje możliwość zejścia urzędnika na parter budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku z holu wejściowego. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych na I i II piętrze budynku. Na parterze, bez barier architektonicznych, znajduje się dostęp do Kancelarii Ogólnej. Przy budynku wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się przy podjeździe budynku głównego. Drugie miejsce parkingowe znajduje się przy ulicy POW od strony Skweru Niepodległości. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, ale brak jest informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
  2. Budynek Główny B - Budynek trzykondygnacyjny posiada jedno wejście, które nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Barierą są schody prowadzące do wejścia. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku występują bariery architektoniczne. Piętra są nie dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Budynek nie jest wyposażony w windę. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Przed wejście znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  3. Budynek Główny C - Budynek dwukondygnacyjny, posiada dwa wejścia. Wejście od ulicy Mościckiego dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych, do wejścia można dostać się wprost z terenu, drzwi nie otwierają się automatycznie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Drugie wejście od strony dziedzińca jest niedostępne dla osób niepełnosprawnych, występują schody pomiędzy różnymi poziomami posadzek. W budynku występują bariery architektoniczne. Budynek nie jest wyposażony w windę. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Strony w dziale: