O projekcie

Okładka a

okładka b

 

W 2019 roku w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju 255 miast z całej Polski zostało zaproszonych do składania wniosków do Programu ROZWÓJ LOKALNY.

Spośród 213 złożonych aplikacji 54 miasta przeszły do etapu II.

Od 18 stycznia do 30 października 2020 roku trwały intensywne prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej.

W przygotowanie projektu aktywnie włączyli się mieszkańcy naszego miasta poprzez udział w badaniach ankietowych, warsztatach, wywiadach, spotkaniach, konsultacjach, arkuszach diagnostycznych, konkursach plastycznych i literackich, spacerze badawczym. Ogółem wsparło nas ponad 1.500 osób.

 

W dniu 9 lipca 2021 roku otrzymaliśmy potwierdzenie, że miasto Tomaszów Mazowiecki znalazło się w gronie beneficjentów Programu ROZWÓJ LOKALNY.

 

Projekt pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” otrzymał wsparcie w wysokości 15 337 377,70 zł ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

 

W dążeniu do realizacji wizji miasta wyznaczono kierunki rozwoju w wymiarze instytucjonalnym i lokalnym, a naszym celem nadrzędnym jest stworzenie miasta gotowego na rozwój i wrażliwego na potrzeby mieszkańców.

 

 1. Podniesienie standardów zarządzania w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim i jednostkach podległych:
  • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i sprzętowych,
  • wdrożenie nowoczesnego oprogramowania do obsługi usług specjalistycznych,
  • wprowadzenie rozwiązań służących poprawie efektywności funkcjonowania
   Urzędu Miasta i jednostek podległych.
 2. Tworzenie warunków dla współzarządzania, dzielenia się wiedzą oraz rozwijania partnerstw międzysektorowych i współpracy sieciowej, w tym promocja dobrych praktyk wśród jednostek samorządu terytorialnego.
 3. URZĄDzamy – podniesienie standardów dostępności w obiektach użyteczności publicznej i przestrzeni miejskiej:
  1. znoszenie barier architektonicznych i komunikacyjnych,
  2. podniesienie standardów obsługi
 4. Łączy nas rzeka – stworzenie zintegrowanej strefy aktywności w oparciu
  o endogeniczne zasoby miasta
  :
  • odtworzenie walorów środowiskowych, architektonicznych i historycznych Parku
   Miejskiego „Solidarność” i parku przypałacowego – „Hrabski Ogród”,
  • poprawa jakości komunikacji pieszo – rowerowej poprzez wytyczenie szlaku
   turystycznego na odcinku Skansen Rzeki Pilicy – Zalew Sulejowski,
  • udostępnienie walorów turystycznych poprzez udrożnienie kajakowego szlaku turystycznego na rzece Pilicy na odcinku Zalew Sulejowski – Tomaszowska Przystań nad Pilicą.
 5. Poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców miasta poprzez opracowanie i realizację kompleksowego programu edukacji ekologicznej EKOpozytywny Tomaszów
  • organizacja autorskich zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych,
  • proekologiczna kampania społeczna skierowana do mieszkańców miasta.
 6. Wsparcie rozwoju kapitału lokalnego – „Centrum Dialogu Społecznego”:
  • opracowanie „Programu wsparcia seniorów „TOMASZÓW DLA SENIORÓW”,
  • Wdrożenie działań prozdrowotnych dla najstarszych mieszkańców miasta,
  • Organizacja działań aktywizujących tomaszowskich seniorów:
   • coroczne uroczyste obchody Dnia Seniora,
   • cykliczna organizacja Spartakiady Zdrowia dla Seniorów.
 7. Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych programów strategicznych:
  • Poprawa jakości współpracy z mieszkańcami w zakresie ich zaangażowania
   w życie miasta poprzez opracowanie i wdrożenie dokumentu strategicznego
   pn. „Standardy komunikacji i partycypacji społecznej dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego”,
  • Podjęcie działań zmierzających do określenia roli miasta w regionie
   i identyfikacji kierunków rozwoju poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowej „Strategii rozwoju i promocji przemysłów czasu wolnego na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki”.
 8. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - AKTYWNI GOSPODARCZO:
  • opracowanie programu rozwoju przedsiębiorczości,
  • wdrożenie autorskich programów edukacyjnych w tomaszowskich przedszkolach i szkołach,
  • prowadzenie innowacyjnych działań promujących postawy proprzedsiębiorcze.
 9. Realizacja zintegrowanych działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu
  NASZ KLIMAT, NASZ TEMAT - dostosowanie przestrzeni miejskiej do zagrożeń klimatycznych wynikających z fal upałów i miejskiej wyspy ciepła.

 

EEA_grants

Projekt pn. „TOMASZÓW MAZOWIECKI - ARENA POZYTYWNEJ ENERGII: 
wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” 

wsparty przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 
w ramach Funduszu EOG w kwocie 13 mln zł,
współfinansowany z budżetu państwa w kwocie 2,3 mln zł

Celem projektu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz podniesienie jakości środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim.

http://www.eeagrants.pl

http://www.rozwojlokalny.tomaszow-maz.pl

Strony w dziale: